اطلاعات تماس

دفتر بندرعباس: بندرعباس – بلوار رسالت جنوبی – خیابان خیبر – پلاک 29
کد پستی: ۷۹۱۶۸۳۷۸۹۵ شماره تماس: 33666350-076


شعبه رشت: رشت خیابان معلم، کوچه بهادر، ساختمان کبیر

کد پستی:4155635543 شماره تماس: 09020090929

ایمیل : Info@ertebateg.com